1. De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door: 

CURACTIVE, Praktijk voor Fysiotherapie Mario Dirix GCV 

Annie M.G. Schmidtstraat 1 

B-3511 Kuringen 

011/252190 

curactive@skynet.be 

hierna genoemd: de kinepraktijk. 

Indien toepasselijk, de functionaris voor gegevensbescherming voor deze kinepraktijk is: 

Mario Dirix 

011/252190 

curactive@skynet.be 

  1. De verwerking van de persoonsgegevens over gezondheid is noodzakelijk om te voldoen aan een  wettelijke  verplichting  die  rust  op  de  kinepraktijk,  namelijk  de  behandeling.  De voornaamste  wettelijke basissen hiervoor liggen vervat in de Wet van 10 mei 2015 betreffende uitoefening van de  gezondheidszorgberoepen. Verder kan  de  verwerking  ook  noodzakelijk  zijn  voor  de  uitvoering  van  een  overeenkomst  waarbij  de  betrokkene  partij  is.  Ten  slotte  gebeuren  een  aantal  verwerkingsactiviteiten op basis van de  toestemming van de betrokkene, waaronder onder andere  het delen van persoonsgegevens met andere zorgverstrekkers. 
  2. De  kinepraktijk verwerkt uitsluitend persoonlijke  identificatiegegevens,  INSZ-nummer,  persoonlijke  bijzonderheden  en  gegevens  betreffende  de  gezondheid die  noodzakelijk  zijn  om  de  paramedische zorg  te verstrekken. Wanneer de persoonsgegevens van kinderen worden verwerkt,  wordt er achterliggend ook een familiale band aangemaakt in het softwaresysteem. 
  3. De  persoonsgegevens  worden  verwerkt  met  het  oog  op  de  (voortgezette)  paramedische zorg. Daarnaast  kunnen  ook  andere  doelen  meespelen,  zoals  beheersdoeleinden,  terugbetaling,  etc.  Indien de persoonsgegevens verder zullen verwerkt worden voor een ander doel dan dat waarvoor  de  persoonsgegevens  zijn  verzameld,  verstrekt  de  kinepraktijk de  betrokkene  vóór  die  verdere  verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie. 
  4. De kinepraktijk verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen maar te delen met derden in het  kader van de wettelijke verplichtingen of de verenigbare verwerkingen die op haar rusten. Het gaat  hier met  name  om  doorgifte  aan  onder meer tarificatiediensten, mutualiteiten  en  diensten  in  het  kader van de terugbetaling en de volksgezondheid.  
  5. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die voorgeschreven is door  het  KB  van  21  januari  2009.  Dit  betekent  dat  gegevens  met  betrekking  tot  paramedische zorg  gedurende minstens tien jaar worden bewaard en na verloop van 30 jaar vernietigd moeten worden. Alle andere gegevens worden bewaard gedurende de termijn waarbinnen hun gebruik toereikend en  relevant is, gelet op de opslagbeperking.

7.1 De  betrokkene  heeft  het  recht  de  kinepraktijk te  verzoeken  om  inzage  van  en  rectificatie  of  beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te  maken  en  het  recht  op  gegevensoverdraagbaarheid. Om  aan  deze  rechten  uitvoering  te  geven,  neemt de betrokkene contact op met Mario Dirix via curactive@skynet.be of  via 011/252190 

7.2 Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de  toestemming van  de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder  dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de  intrekking daarvan. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar curactive@skynet.be te sturen. 

7.3 Indien de betrokkene bovendien vraagt om de verwijdering van de gegevens, zal de kinepraktijk zonder  onredelijke  vertraging  op  dit  verzoek  ingaan,  voor  zover  deze  verwijdering  geen  inbreuk  vormt op de neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de kinepraktijk rust. 

7.4. Wanneer  de  kinepraktijk de  persoonsgegevens  overgedragen  heeft  naar  een  derde  partij en  verplicht  is  de  persoonsgegevens  te  wissen,  neemt  de  kinepraktijk,  rekening  houdend  met  de  beschikbare  technologie  en  de  uitvoeringskosten,  redelijke  maatregelen,  waaronder  technische  maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de  hoogte  te  stellen  dat  de  betrokkene  de  verwerkingsverantwoordelijken heeft  verzocht  om  iedere  koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen. 

8. De  betrokkene heeft het  recht  klacht  in  te  dienen  bij  de  kinepraktijk.  Daarnaast  heeft  de  betrokkene het  recht klacht in  te dienen bij een  toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de  Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00. De toezichthoudende autoriteit voor kinesitherapeuten in Limburg is de Provinciale Geneeskundige  Commissie, Cel Federale Gezondheidsinspectie Limburg, FAC Verwilghen Blok A – 2e, B-3500 Hasselt.  pgc.limburg@gezondheid.belgie.be